Төслийн зээл


Зээлийн хэмжээ: 15,000,000 хүртэл төгрөг                                                                                        Зээлийн хүү: 1,4-2%
Зээлийн хугацаа: 24 сар
Барьцаа хөрөнгө: ҮХХ